Allmänna avtals & köpvillkor för Stenfirma Lapital AB med org . nr 556861-3391
______________________________________________________________________________

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1) Inledning:
Dessa bestämmelser äger tillämpning i den mån ej parterna skriftligen avtalat annat.


2) Offerter: Offerter gäller mot antagande inom 90 dagar från offertdatum.


3) Ordererkännande: Så fort kunden lagt och begärt en order eller beställning är affären bindande. Ordererkännande, mot vilket köparen icke inom tre dagar från frankeringsdatum framställer anmärkning, anses till alla delar godkänt och skall vara bestämmande för affären. Ifall kunden har beställt direkt, har beställt mallning & mätning, skickat in ritningar och order samt godkänd beställningen muntlig eller skriftlig har beställaren inte rätt ändra på beställningen.

Om mätningen inte gjort, kan I vissa undantagsfall, lagd order makuleras om Stenfirma Lapital accepterar en sådan makulering, då utgår en avgift på 10% av ordervärde dock minst 5000:- inkl moms.


4) Pris: Angivna priser kan vara inkl. eller exkl. moms beroende avtalspartner. Fråga oss om detta inte är angivet på offerten. Vi har F-skattesedel, vi är registrerade för moms och arbetsgivaravgifter. Ett bolag inom EU som har F-skattesedel i ett annat EU-land betalar inte moms i Sverige.


5) Prisförändringar: Avtalat pris kan ändras efter mätning av kök eller andra objekt som offerten avser, detta meddelas vanligen till kunden inom 3 dagar efter mätning, men om prisökningen är upptill 10% av totala ordern så är säljaren inte skyldig att meddela köparen, men säljaren bör bevisa vad prisökningen beror på. Priset kan även ändras med hänsyn till kostnadsförändring som är en följd av valutakursförändring eller av svensk eller utländsk myndighets åtgärd, såsom ändring av skatt, tullavgift mm. Dels kostnadsförändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för utförandet av säljarens avtalade prestation, dels kostnadsförändring som beror på onormala prisförändringar avseende råvaror, arbetskraft eller material för godsets tillverkning.


6) Produktinformation: Produktinformationens givna instruktioner rörande godset och dess handhavande skall noggrant iakttagas. Köparen är vidare skyldig att ställa sig till efterrättelse av de övriga anvisningar som säljaren kan uppställa. Överlämnande eller uppvisade prover avser endast att utvisa materialets ungefärliga struktur, färg och ytbehandling. Avvikelse från provet kan förekomma. Anspråk får ej göras på att levererad sten i allt skall överensstämma med provet.


7) Leveransklausul och leveranstid mm: Leveranstiden anges på offerten, detta är vad vi eftersträvar att hålla. Detta kan påverkas av våra leverantörer och underleverantörer . Vid försening av leveransen eller delar av leveransen upp till 6 veckor kan vi tyvärr inte kompensera förseningen. Med försening menas att säljaren inte kan leverera beställningen, om köparen inte kan ta emot leveransen detta betraktas inte som försening, i sådant fall bör köparen ändå betala slutfakturan. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är säljaren inte skyldig att kompensera detta. Försenas leveransen mer än 6 veckor är köparen berättigad till skadestånd endast om särskild överenskommelse härom träffats skriftligen . Köparen kan häva avtalet/ beställningen om leveransen försenas mer än 8 veckor. Är godset sålt fritt säljaren lager exklusive emballage. Efter särskild träffad överenskommelse åtager sig säljaren att för köparens räkning anordna frakt och försäkring av godset. Kostnaden härför debiteras särskilt, minsta fraktkostnaden är 750:- inkl.moms.


8) Ansvar för fel och garanti: Visar sig levererat gods vara behäftat med fel, för vilket säljaren är ansvarig, är säljaren skyldig att inom skälig tid i sitt val kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset, men Lapital är inte skyldig att på grund av felet, betala ersättning eller skadestånd av någon som helst art. För det fall säljaren underlåter att avhjälpa fel när köparen reklamerat enligt ovan äger köparen dock själv efter avisering till säljaren avhjälpa felet på dennes bekostnad eller fodra avdrag på köpeskillingen. Köparen bör kontrollera att leveransen överensstämmer med beställningen. Anmärkningen mot levererad kvantitet , anmärkning mot kvalitet, varusort, typ, modell, toleranser etc. skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts, reklamerade varor får ej användas, tas i bruk eller monteras. Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller glömt bort upptäcka felet, förlorar köparen rätten att kräva ersättning härför. Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 2 år efter godsets mottagande. Om Lapital har fått uppdrag att demontera gamla bänkskivor, kan i vissa fall befintliga kakel, skåp skadas vårt ansvar är i detta fall begränsat.

När Stenfirma Lapital är montör av sten, ( Bänkskivor, fönsterbänkar, golv och vägg material ) ska montering och material kontrolleras och godkännas på plats tillsammans med kund eller av kundens utsedd representant, eventuella brister och reklamationer bör göras omedelbart.

Reklamationer av bänkskivor, fönsterbänkar, golv och väggmaterial mm efter montering eller bearbetning godkännes ej.

Om du behöver mer info om våra tjänster och varor, kan våra personal hjälpa er, Informationsbrist om våra produkter och tjänster kan inte leda till reklamation.

Diskhomontering har 10 års garanti, detta gäller endast montering, dvs, diskhon får inte läcka vatten.

Övriga monteringsbara produkter,( köksblandare, VVS produkter, el-produkter, avfallskvarnar,) har två års fabriks garanti, om skadan inte beror på åverkan.


9) Force majeure: Skulle till följd av omständigheter, som nedan anges som befrielsegrund (force majeure) leveransens fullgörande hindras, försvåras eller försenas, fritager sig säljaren från allt ansvar och förbehåller sig att efter eget val, helt eller delvis häva avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden. Såsom befrielsegrunder anses bl.a. svårighet att erhålla arbetskraft, eldsvåda, vattenbrist, kraftbrist, maskinskada eller andra rubbningar vid järnvägar, hamnar eller andra trafiksituationer, försening av fartyg eller andra transportmedel, kassationer under tillverkningen som icke skäligen kunnat förutses, utebliven, felaktig eller försenad leverans från säljarens leverantör eller från dessas leverantörer av delar, halvfabrikat, råmaterial, kraft m.m. eller andra förhållanden, likgiltighet av vilken art, som ligger utanför säljarens kontroll och som påverkar säljarens möjligheter att fullgöra sina leverantörs- förpliktelser. Har säljaren ej utan dröjsmål underrättat köparen om att sådan omständighet inträffat, äger hen ej rätt att åberopa denna som befrielsegrund. Finner sig köparen icke kunna godtaga den sålunda uppgivna leveranstiden, äger köparen försåvitt icke godsets tillverkning fortskridit så långt, att säljaren icke anser sig kunna använda det för annan inneliggande eller kommande beställning, omedelbart häva avtalet.


10) Betalning: Ca 50% av ordersumman betalas när kunden lägger sin beställning (i förskott), betalning kan betalas i butiken med betalkort, eller till vårt konto, undvik kontanter. Slutbetalningen på ca.50% faktureras med 4-10 dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med f.n. 2 % per månad. Även om reklamation framställts måste överenskommen betalningstid iakttagas. Levererad vara är säljarens egendom tills fulls betalning erhållits från köparen. Om leveransen skett till tredje partner (via köksäljare/ byggfirma & liknande) äger Lapital fortfarande produkterna tills full betalning erhållits från beställaren. Går beställaren i konkurs eller vägrar de att betala varan (även om tvist pågår) har Lapital rätt att kräva tillbaka leveransen från mottagaren.


11) Tvist: Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av skiljenämnd enligt lag om skiljemän. Säljaren äger dock rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid allmän domstol.


Mallar/mallningar:

 • Om egna mallar inlämnas skall de vara av sådan kvalitet att de går att använda i produktionen utan att nya behöver tillverkas. Dessa skall vara av styvt material som t.ex. plywood, spånskiva, masonit eller liknande. Mallar av papp, cellplast, kartong eller liknande material accepteras endast med kundens ansvar för ev. fel som kan uppstå när vi tillverkar enligt mallen.
 • På mallarna skall det framgå vilka kanter som blir synliga samt vilka skivor som möts.
 • Ska urtag göras i stenen skall placering samt urtagsmått vara angivet.
 • Håldiameter samt placering av eventuella kranar, diskmedelspumpar och liknande detaljer skall vara angivet
 • Vid de fall kunden lämnat in mallar och Stenfirma Lapital ska montera stenen, förutsätts att hänsyn tagits till nödvändig justermån.
 • Vid mallning av Stenfirma Lapital ska kunden eller representant för denne finnas på plats för att avgöra eventuella beslutsfrågor.
 • Ytor som ska mallas skall vara rena från verktyg, köksprylar mm
 • Stenfirma Lapitals förbrukningsmaterial ingår i offertspriset. Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 1000:- kr och max 5000;. Kr inkl.moms.
 • Vi mätningstillfälle måste kunden/beställaren berätta om följande: CC mått, placering av diskhoar, spishäll, kranhål, antal överhäng i mm efter köksluckan, täcksidor, extra hål, runda hörna, storlek och sort på diskho o spishäll, mm. Efter att mätningen skett får man inte ändra skåp, placering, överhäng, spishällstorlek, mm. Om man har ändrat på beställningen måste man meddela detta till Stenfirma Lapital omgående, om det finns möjlighet att ändra så ändras ritningen med beställaren ansvar,. Om vi måste mäta om objekten då utgår en kostnad å 3000 kr.


Monteringar:

 • För att lättare beräkna personalåtgång eller bedöma om kranhjälp behövs, ska alla grundförutsättningar ( t.ex. antal våningar, storlek på hiss/ trapphus, svår terräng på inbärningssträckan och övriga påverkande förutsättningar) anges.
 • Underlaget skall vara av sådan kvalitet att stenskivor kan monteras på detta. Planhet och skevhet får inte överskrida +/- 3 mm.
 • Väl tilltagna urspåringar i bänkskåp för diskhoar, spishällar och liknande detaljer skall utföras av kunden eller av denne anlitad hantverkare. Framkantlisten samt sidostommen där diskhon monteras brukar vi vara tvungna att kapa av några cm eller i vissa fall tas framlisten helt bort utan att säljaren ersätter den med en ny.
 • Kakel får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
 • Kombineras sten med bänkar av annat material, skall dessa monteras efter att stenen ligger på plats.
 • Ytor där sten ska monteras skall vara rena från verktyg, provisoriska bänkar och annat material.
 • Kunden eller representant för denne ska finnas på plats för att godkänna material och montage.
 • Ibland kan även lite lack/ färgskada förekomma på väggarna mm där skivorna ”tvingas” in.
 • Stenfirma Lapital ABs förbrukningsmaterial ingår i monteringspriset.


Följande punkter ingår ej i stenmonteringen:

 • Skyddsavtäckning av golvytor. (vi kan inte ta av våra skor med hänsyn till att vi bär tunga saker)
 • El- och rörarbeten.
 • Demontering av gamla bänkskivor, skåp, köksluckor, El-uttag, diskmaskin, mm
 • Fastsättning av lösa delar som t.ex. kranar, diskhoar som inte ingår i ordern.
 • Fogning mot mötande material mellan bänkskivor och t.ex kakel, stänkskydd mm
 • Finstädning
 • Impregnering av stenen. (Då vi rekommenderar silikonolja eller Nano behandling för skyddsimpregnering av naturstensbänkar, bör man avvakta med applicering av detta tills eventuellt fogmaterial torkat. Risken är annars stor att fogmassa och maskeringstejp inte fäster tillräckligt bra på stenen). Stora delar av ovannämnda tjänster kan beställas av oss, man måste beställa dessa tjänster minst 3 dagar innan leveransen utan att det påverkar leveranstiden. Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden. Återbesök kostar minst 2000:- kr och max 7000:- kr inkl.moms. Om vi måste utföra arbete som inte beställda/inte ingår i vårt åtagande, så debiteras kunden med 400 kr+moms/ timme och per hantverkare som normalt är mins 2 personer.


Övriga observationer:

Carrara marmor, övriga marmor, sandsten och kalksten är ömtåliga, de kan skadas av syra, vin, färgämne, högvärme mm och de kan lätt repas, blankpolerade marmor går inte att göra något åt men matt marmor kan man ibland slipa bort repan. Även svarta granit är delvis känsliga för vissa ämne, därför kan ibland hända att man får fläckliknande märke av olika ämne, ibland försvinner de av sig själv och ibland finns de kvar. Granit tål värme. Komposit material tål värme upp till ca 110 grader men i övrigt är komposit ett tålig material.


FAQ - Toleranser för naturstensbänkar

Observera att sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med uppvisat prov. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer.


Vanligt förekommande variationer i natursten som måste accepteras:

 • Små luftblåsor som är mycket vanliga i bl.a. ljus Carrara marmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar eller håligheter.
 • Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
 • Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
 • Vissa stenmaterial tar olika slipningar, i vissa fall ser olika stenar olika glansiga eller olika matta i en och samma skiva / yta.
 • Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona.
 • Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.
 • Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.
 • Behöver ni mera information om just din sten, fråga gärna din säljare.


Toleranser vid tillverkning:

 • Rätvinklighet +/- 2%.
 • Buktighet +/- 2 %.
 • Tjocklek +/- 3 mm inom samma leverans. Skivor som möts slipas ihop till samma tjocklek i framkant.
 • Måttavvikelser på längd +/- 5 mm och bredd +/- 2 mm.
 • Urtagsmått +/- 3 mm. Placering av urtag/kranhål +/- 3 mm i längd och bredd.
 • Överhäng +/- 3mm
 • Planlimmad diskho , +/- 2 mm. Varken sten, plåt eller glasskiva är alltid helt rak. Alla leverantörer av diskhoar medger att det kan förekomma att diskhoar inte är 100% helt raka, det går inte att ”leta” fram100% raka diskhoar.
 • Planlimmad spishäll, +/ 0-3 mm. Observera att vissa leverantörer av spishällar rekommenderar mjukfog mellan sten och glasskiva på minst 3 mm.